[جهت مشاهده مطالب باید عضو سایت شوید. ]


طبق آئین نامه اجرایی قانون ماده 73 اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:


1 - برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 - برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعاليتهاي حرفه‌اي و‌مهندسي.
3 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش‌هاي مهندسي ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
4 - همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها‌توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.

5 - نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح‌ها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از‌طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‌هاي مشمول قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي‌ارزشمند.
8 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندس ساختمان در زمينه ارجاع مناسب كارها به‌صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

9 - كمك به ترويج اصول صحيح مهندس ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و‌استانداردها و معيارها.
10 - كمك به ارتقاي كيفيت طرح‌هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارايه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و‌شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اين گونه طرح‌ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح‌هاي ياد شده با‌استفاده از خدمات اعضاي نظام مهندس استان
11 - ارايه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 - تهيه و تنظيم و تصويب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
14 - معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام‌مهندس استان.
15 - تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ.
16 - پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل.
17 - انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع‌ماده (17) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.

18 - تهيه و تصويب نظام‌نامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي نظام مهندسي استان.
19 - تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندس استان طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مربوط.
20 - تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
21 - ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
22 - استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندس استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
23 - افتتاح حساب بانكي، به نام نظام مهندس استان نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور نظام مهندس استان و پرداخت هزينه‌ها.
24 - تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش.
25 - تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌هاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندس استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وارت‌مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.

26 - اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌هاي تعيين شده، موضوع ماده(17) قانون.
27 - همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون و آيين‌نامه اجرايي آن.
28 - تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندس استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استانها، موضوع ماده (86) اين آيين‌نامه.
29 - تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري.
30 - تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها.
31 - تهيه نظام نامه مربوط به كميسيونهاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
32 - ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و رشته‌هاي مرتبط در مهندسي ساختمان.
33 - تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به عموم به منظور اطلاع‌رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به‌اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندس استان و مراجع ذيربط در موارد نياز، نير حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.

34 - انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه‌اي، نرم‌افزارها و غيره.
35 - تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.
36 - پيشنهاد تغييرات خاصي متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان بر اساس ماده (33) قانون.
37 - مشورت با گروه‌هاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
38 - هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و به عهده هيأت مديره مي‌باشد.[جهت مشاهده مطالب باید عضو سایت شوید. ]